Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Cinobaňa » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
39807Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO3 000,00 €
19/2019Základná škola s materskou školou, 985 22 Cinobaňa, Banská ulica 116/47Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/2018 v bode I/8 schválilo výšku dotácie pre deti a žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Cinobaňa, ktoré navštevujú záujmový útvar organizovaný ZŠ a MŠ v Cinobani. 0,00 €
21/2019Základná škola s materskou školou, 985 22 Cinobaňa, Banská ulica 116/47Pre prijímateľa bola pre rok 2019 Uznesením č. 7/2018 v bodoch I/5,6,7 a 11 a v súlade s čl.8 VZN č. 17/2007 a jeho dodatkov č. 1,2,3 schválené dotácie0,00 €
18/2019Občianske združenie HrCiNa, Cinobaňa, Strieborná ulica 86/1, 985 22 CinobaňaPre prijímateľa bola pre rok 2019 Uznesením č. 7/2018 v bode I/13 a v súlade s čl. 8 VZN č. 17/2007 a jeho dodatkov č. 1,2,3 schválená dotácia vo výške 150,- €, slovom jedenstopäťdesiat eur.0,00 €
20/2019Základná škola Málinec , 985 26 Málinec, Hlavná ulica 86/29Pre prijímateľa bola pre rok 2019, v súlade s čl.8 VZN č. 17/2007 a jeho dodatku č. 1,2,3 schválená dotácia vo výške 15,-- €/dieťa.0,00 €
16/2019Občianske združenie Cinobančan, Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22 CinobaňaPre prijímateľa bola pre rok 2019 Uznesením č. 7/2018 v bode I/16 a v súlade s čl. 8 VZN č. 17/2007 a jeho dodatkov č. 1,2,3 schválená dotácia vo výške 400,- € 400,00 €
15/2019Slovanet a. s. Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o podmienkach priradenia priority zmluvne definovanému telefónnemu čislu59,99 €
14/2019Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaDodatok k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G6580,00 €
11/2019Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie budovy materskej školy v Cinobani 342,96 €
10/2019Rímskokatolícka cirkev, farnosť Cinobaňa Dotácia 2 500,00 €
8/2019COMBIN Banská Štiavnica s. r. o. Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu0,00 €
7/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamUdelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia0,00 €
6/2019Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, CinobaňaSchválená dotácia vo výške 200,- € 200,00 €
3/2019Cinobanský športový klub, 985 22 CinobaňaDotácia na organizovanie športových podujatí14 000,00 €
2/2019TOP SAMBESI s.r.o., Sídlisko 109/14, 985 22 CinobaňaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objektoch zdravotného strediska19,52 €
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Cinobaňa » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 89
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
80/2018SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamBezodplatné zriadenie klientského konta0,00 €
86/2018Základná organizácia SOZ verejnej správy pri OcÚ CinobaňaKolektívna zmluva0,00 €
2018016Towercom a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Prenájom časti stožiara v Katarínskej Hute 944,53 €
č. 18/29/052/220Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou menších služieb 0,00 €
č. 18/29/012/20Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 LučenecZabezpečenie a výkon menších obecných služieb0,00 €
č. VP/18/04405/003SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVianočné trhy0,00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.106/2017/PSCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluvné strany sa dohodli na zmene čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky 273 526,65 €
PHZ-OPK1-2018-002657 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BratislavaPoskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.30 000,00 €
79/2018IZOFEMA, s. r. o. Družstevná 47/10, 991 25 ČebovceStrecha na subjekte zdravotného strediska32 159,60 €
78/2018Urbárske pozemkové spoločenstvo Cinobaňa, Banská ulica č. 315/1, Cinobaňa 985 22Záväzok prenajímateľa ponechať nájomcovi na dočasné užívanie nehnuteľnosť.0,00 €
77/2018PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, LučenecMaterská škola - stavebné úpravy jedálne a priľahlých priestorov9 383,04 €
76/2018GEART, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 42/A, 010 01 ŽilinaDodatok upravuje niektoré články a body zmluvy0,00 €
75/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 LučenecAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €
74/2018Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01Prevádzkovateľ 1 na záklPoskytovanie údajov potrebných pre fakturáciu stočného0,00 €
73/2018Euro Dotácie, a. s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 ŽilinaPoverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom, aby v jeho mene spracovával osobné údaje získané prevádzkovateľom od dotknutých osôb0,00 €
Položky 1-15 z 89
Zmluvy » subjekt: Obec Cinobaňa » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
17/29/054/267Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec1. Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov, v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ 0,00 €
58/2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystricao poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 201710 000,00 €
003/2017HYMES MK s.r.o., K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava Overovanie určených meradiel v merných objektoch s voľnou hladinou 943,00 €
17/29/051/199Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučeneco zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy0,00 €
54/2017TOP SAMBESI s.r.o., Mgr. Beáta Sihelská, 985 22 Cinobaňa, Sídlisko 109/14Vypracovanie posudkov a odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú starostlivosť17,00 €
53/2017EEE – AudiCert, s.r.o., Hanojská 4, 04013 KošiceZníženie energetickej náročnosti multifunkčného objektu v obci Cinobaňa  960,00 €
52/2017Velcoln, spol s r.o., Továrenská 368/40, VlkanováDodávka a inštalácia zdvíhacej plošiny11 688,00 €
U/5Jozef Hergel, Maša 402, Cinobaňa Prenájom hrobového miesta 250,00 €
50/2017B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystricaspracovanie verejného obstarávania prostredníctvom certifikovanej osoby pre verejné obstarávanie (OSO), v súlade s Výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. IROP-PO4-SC431-2017-16, pre špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku pre stavebné dielo: Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani 0,00 €
U/10Peter Ozgyin, Sídlisko 106/6, 985 22 CinobaňaPrenájom hrobového miesta 250,00 €
17/29/012/36Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 LučenecAktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali.0,00 €
17/29/010/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 LučenecAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.0,00 €
49/2017Stredoslovennská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaDodávanie a distribúcia elektriny0,00 €
48/2017Euro Dotácie, a. s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 ŽilinaRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cinobaňa 25,00 €
102/AKrušpán Matej, J. Zemana 2357/44, TrenčínPrenájom hrobového miesta33,20 €
Položky 1-15 z 76


Úvodná stránka