Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

Obec Cinobaňa so sídlom Banská ulica č. 315/1, 985 22 Cinobaňa, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľujeme osloviť vo veci predloženia ponuky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky “Štúdia realizovateľnosti – Seniorské centrum”


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Cinobaňa
Sídlo: Banská ulica č. 315/1, 985 22 Cinobaňa
Štatutárny zástupca: Jozef Melicher, starosta
IČO: 00316008
DIČ: 2021237020
Tel.: 0905 655 585
E-mail: starosta@cinobana.sk
Internetová stránka: www.cinobana.sk
Bankové spojenie: Prima Banka a.s., IBAN SK7456000000006008090001
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová, e-mail: hodosiova@enteris.sk, tel: +421 911 545 482

2. Názov zákazky: “Štúdia realizovateľnosti – Dom seniorov”

3. Miesto poskytnutia služby: obec Cinobaňa

4. Čas trvania zákazky: 3 mesiace od zadania objednávky

5. Druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., poskytnutie služby

6. Predpokladaná hodnota zákazky: bude určená na základe tohto prieskumu trhu. V prípade, ak
bude najnižšia cena v rámci tohto prieskumu trhu nižšia ako 5 000 EUR bez DPH, bude úspešný
uchádzač vybraný na základe tohto prieskumu trhu. V prípade, že najnižšia cena v prieskume trhu
bude vyššia ako 5 000 EUR bez DPH, bude realizované druhé kolo výberu uchádzačov.

7. Opis predmetu zákazky: 71241000-9 Štúdia uskutočniteľnosti
Predmetom zákazky je realizácia štúdie uskutočniteľnosti projektového zámeru „Domov seniorov“ a to v zmysle Komunitného plánu služieb obce Cinobaňa. Obec Cinobaňa má záujem vybudovať na
pozemku vo vlastníctve obce regionáne seniorské centrum a to za účelom poskytovania ubytovania,
stravovania a sociálnej starostrlivosti občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. Viac informácií je uvedených v prílohe č.1.

8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena (EUR, vrátane DPH). Cena musí byť
uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka nie je rozdelená na časti.

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka

10. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: do 20.03.2019, 10:00 hod.
Ponuku je potrebné zaslať e-mailom na adresu: hodosiova@enteris.sk.

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a že
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

12. Obsah ponuky: Uchádzač predloží kompletnú ponuku, ktorá bude obsahovať:
- Identifikačné údaje (vzor je v prílohe č.2)
- Návrh na plnenie kritérií (vzor je v prílohe č.3)
- Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia (Výpis
z obchodného, resp. zo živnostenského registra a čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- Informácie o zložení odborného tímu, ktorý bude Štúdiu realizovateľnosti pripravovať, životopis
a údaje o odbornej praxi jednotlivých členov tímu.
v Cinobani, 13.03.2019
………………………………………………………………..
Ing. Ivana Hodošiová
poverená vykonaním verejného obstarávania


 
 


Úvodná stránka