Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa informujeVytlačiť
 

Veterinárnaj prevenciia a ochrana štátneho územia SR a inéh povinnosti vlastníkov  pri chove HZ v roku 2018.


 
 

Informácia pre občanov Vytlačiť
 

Výstavba splaškovej gravitačnej kanalizácie s čerpacími stanicami a intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd s mechanicko- biologickým čistením

Navrhovateľ     Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (224.3 kB)

 
 

Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupneVytlačiť
 

Informácia adresovaná predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov:


Upozornenie na niektoré činnosti, ktoré je možné vykonávať len na základe právoplatného súhlasu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V predmetnej informácii nie sú uvedené činnosti, ktoré sú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané.

Súbor na stiahnutie Informácia.pdf Informácia.pdf (104.5 kB)

 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

            Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia

Lehota

Predmet konania

149/2018-24/Bč

22.01.2018

24.01.2018

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – 9 ks borovica na pozemku vedenom v CKN parc. č. 2728/1 v k. ú. Cinobaňa. Žiadateľ: Obec Cinobaňa, Banská 315/1, v zastúpení starostom Jozefom Melicherom.

 

Potvrdzujeme, že uvedená informácia bola zverejnená na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce po dobu 7 dní.

 


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

            Obec Cinobaňa, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia

Lehota

Predmet konania

47/2018-25/Bč

22.01.2018

24.01.2018

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – 100 ks agát biely, 230 ks breza previsnutá, 73 ks osika, 50 ks jelša lepkavá, 6,05 ha krovín – slivka trnková, 2,55 ha krovín – ostružina černica na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 687, 864/1, 869/3, 870/17, na pozemkoch vedených v EKN parc. č. 710 (podľa CKN parc. č. 873/1), 872 (podľa CKN parc. č. 869/6), 869/101 (podľa CKN parc. č. 869/6), 869/1 (podľa CKN parc. č. 869/1), 873/1 (podľa CKN parc. č. 873/1) v k. ú. Cinobaňa. Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo v Cinobani, Cinobaňa 315/1, 985 22 Cinobaňa v zastúpení predsedom Ing. Františkom Gabľasom.

 

Potvrdzujeme, že uvedená informácia bola zverejnená na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce po dobu 7 dní.


 
 

Sadzobník správnych poplatkov platný d 1.1.2018Vytlačiť
 


 
 

Plán vývozu odpadov na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v CinobaniVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani

 


 
 

Zákaz voľného pohybu psovVytlačiť
 

Žiadame všetkých chovateľov psov, zvlášť v časti Katarínska Huta, aby ich nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po verejnom priestranstve, čím dochádza k ohrozovaniu zdravia občanov, a najmä detí. Na verejnom priestranstve je možné vodiť psov len na vodítku a s náhubkom. V prípade, že psi z dvora opakovane utekajú, žiadame majiteľov o vykonanie účinných opatrení na ich zabezpečenie. Žiadame všetkých chovateľov, ktorí venčia svoje psy, aby po nich odpratávali exkrementy. V prípade nerešpektovania vyššie uvedených náležitostí môže byť chovateľovi uložená finančná pokuta do výšky 166 €.

Oznamujeme občanom, že výška DANE ZA PSA na rok 2017 je 5,00 € pri rodinnom dome a 25,00 € v bytovom dome. Termín splatnosti po doručení Rozhodnutia.


 
 

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda. Vytlačiť
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vyhotovenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z.

 


 
 

Zákaz vypaľovania trávy Vytlačiť
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Lučenci oznamuje:

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta.

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

 • Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
 • Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.
 • Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri   zakladaní ohňa je  potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:
 • Nezakladať oheň počas vetra,
 • Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
 • Neponechávať oheň bez dozoru,
 • Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci CinobaňaVytlačiť
 

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizujeme projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cinobaňa.


 
 

Informácie pre verejnosťVytlačiť
 

Obec Cinobaňa v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje dňom 17.08.2015 na svojej internetovej stránke informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:

 • informácie o zdroji ohrozenia,
 • informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom
 • území a životnom prostredí,
 • nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť
 • mimoriadnu udalosť,
 • informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
 • úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
 • podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany
 • obyvateľstva v rámci územného obvodu,
 • odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných
 • skutočností.

 

Viac v priloženom dokumente.


 
 

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Banskobystrického kraja.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Sprievodny list RH.pdf Sprievodny list RH.pdf (1 MB)

 
 

Likvidácia obsahu žúmpVytlačiť
 

Odvoz odpadových vôd zo žúmp a septikov a ich vývoz na ČOV v Cinobani


Obec Cinobaňa v zastúpení starostom obce ponúka obyvateľom obce v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vodného zákona
č. 364/2004 Z.z., ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu odvoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov fekálnym vozidlom do ČOV v Cinobani na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky.

Podnikateľ Ján Klinčok – Službyt ,uspel na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky za nasledovných cenových podmienok.

Vývoz fekálnym vozidlom: Katarínska Huta- ČOV Cinobaňa v cene = 0,0033 €/l
                      Turíčky – ČOV Cinobaňa            v cene = 0,0033 €/l
                      Cinobaňa – ČOV Cinobaňa        v cene = 0,0025 €/l

Likvidácia kalu je vykonávaná na ČOV v Cinobani  do objemu fekálneho vozidla 5 m³.
V prípade záujmu prosíme kontaktovať pána Klinčoka na tel. čísle: 0918536456 a 0918481422

Občan má  možnosť zabezpečiť si vývoz obsahu zo žúmp a septikov aj do inej ako do miestnej ČOV, pričom je povinný 1x ročne vždy k 31. marcu zaslať na obecný úrad , oddelenie životného prostredia doklad o legálnom vyprázdňovaní žumpy na príslušnom tlačive (príloha č.1) s kópiou dokladu o zaplatení ,v obci, kde odpad likvidoval.
Prevázkovateľ žumpy je povinný doklady o zneškodňovaní uchovávať 5 rokov.
V prípade podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri znečistení vôd je prevádzkovateľ žumpy povinný zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy.

Producent odpadových vôd nesmie do žumpových vôd vypúšťať:
a)    Zrážkovú (dažďovú) vodu, či podzemné vody
b)    Rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obyvateľov
c)    Horľavé a výbušné látky, dusivé a otravné látky, či jedovaté zmesi
d)    Ropu a ropné látky
e)    Fekálie z hospodárskeho dvora a chovu z hospodárskych zvierat
f)    Iné látky, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie

Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky  (polia a záhrady) !!!

Nakoľko táto odpadová voda je tvorená odpadovou vodou s kúpeľne, kuchyne, práčok, a zo záchodov líši sa svojim zložením – charakterom a obsahom organických nečistôt, hodnotou pH a teplotou. Často obsahuje nerozpustné látky, syntetické látky a soli ťažkých kovov.
Preto obsah žúmp sa nesmie využívať ako hnojivo, nakoľko by sa do pôdy vnášali rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných plodín alebo znečistiť pôdu.

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách sa musia odvádzať a prejsť primeraným čistením len  na ČOV.

V prípade, že dôjde k porušeniu VZN č. 23/2012 a príslušných zákonov , obec vyvolá jednanie na príslušnom OÚ ŽP.

Jozef Melicher, starosta obce


 
 

Separujeme odpadVytlačiť
 

Vážení spoluobčania!

Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my, ľudia, sa stáva neúnosným. Je potrebné uvedomiť si túto skutočnosť a začať ju riešiť. Najlepšie od seba samého. Touto cestou vyzývam občanov celej našej obce a jej priľahlých častí k zodpovednému prístupu k separovaniu odpadu.
Združenie pre likvidáciu komunálneho odpadu v Brezničke mi umožnilo zúčastniť sa obhliadky vyvezeného KO z obce Cinobaňa. Zistili sme, že v zložení odpadu je podiel vyseparovaných zložiek veľmi nízky. Čo znamená, že sa tam nachádza veľké množstvo skla, plastov, papiera, zložiek, ktoré sa dajú separovať a v našej obci sú na to vytvorené podmienky!
Ako ste už postrehli, obec Cinobaňa pristúpila k vývozu KO raz za dva týždne, zatiaľ na skúšobnú dobu pol roka. Je to z dôvodu, že výdavky a faktúry za vývoz a likvidáciu KO sú vysoké a zďaleka ich nepokrývajú príjmy obce vybraté od občanov „za smeti“. Z ušetrených peňazí budeme postupne zakupovať veľkoobjemové kontajnery na separovaný odpad pre celú obec. Prvými „lastovičkami“ sú kontajnery na papier.
Separovanie = ušetrené finančné prostriedky z rozpočtu obce = krajšie životné prostredie = budúcnosť našich detí.
Čím skôr začneme, tým skôr ušetríme a peniaze použijeme aj na niečo iné.

                                                                                                                         Váš starosta Jozef Melicher   

PLASTY:
PE – číre alebo polyetylénové fólie, tašky, vrecia
PET – fľaše od nealko nápojov, sirupov
HDPE – čisté fľaše od šampónov, kečupov, horčice, kelímky jogurtov, masla atď.  
– separujeme do modrých vriec, ktoré odovzdávame, keď sú naplnené.  Plastové obaly od potravín (napr. kelímky z jogurtov, smotany, masla) nesmú byť zašpinené od zvyškov potravín. Z PET fliaš je potrebné vytlačiť vzduch, aby sa ich čo najviac zmestilo do vreca. Poloprázdne vrecia nebudú vyvezené. Vrecia na plasty musí obec nakupovať. Aj týmto spôsobom sa dajú šetriť financie z rozpočtu obce, ktoré idú z našich daní.

TETRAPAK

Kartónové krabicové obaly od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína atď.
– separujeme do modrých vriec. Tieto krabicové obaly je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby nezaberali veľa miesta.

DROBNÉ ELEKTROZARIADENIA

Telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, kancelárska technika, fotoaparáty, videokamery, elektrobatérie
– zberné nádoby nájdete na chodbe obecného úradu, na chodbe v základnej škole. Vývoz veľkého elektronického odpadu (napr. televízory, chladničky atď.) môžete nahlásiť na obecnom úrade, zberné miesto je pred kotolňou na sídlisku v Cinobani. Elektronický odpad musí byť celý, nerozobraný.

BATERKY

– zberné miesto použitých všetkých druhov prenosných batérií nájdete v predajni Peter Biel, Cinobaňa č.81 a na  chodbe obecného úradu.

ŽIARIVKY

Úsporné žiarivky, výbojky, LED svetelné zdroje

– zberné miesta predajne CBA v Cinobani, Katarínskej Hute a na Turičkách

SKLO

– kontajnery sú pri obecnom úrade, na autobusovej zastávke v Maši, pri predajni CBA v Kat. Hute a Turičkách, pri Materskej škole v Cinobani  

PAPIER

– kontajnery sú pri obecnom úrade, pri predajni CBA v Katarínskej Hute a Turičkách, pri Materskej škole v Cinobani. Kartónové škatule je potrebné pre vyhodením poskladať a stlačiť, aby sa do jedného kontajnera zmestilo čo najviac papiera.

TEXTIL

– zber použitého textilu sa uskutočňuje každý polrok, zberné miesto v kultúrnom dome, termíny zberu sú zverejňované cestou miestneho rozhlasu, na vývesných tabuliach v obci a v Cinobanskom občasníku. Bližšie informácie v kancelárii KD v Cinobani.

ŽELEZO

– staré železo a kovy – zberný dvor Ján Klinčok Cinobaňa. Do zberného dvora môžete prinášať aj plasty, sklo a starý papier.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

– autobatérie, svetelné zdroje – žiarivky (neónky) a žiarovky, motorové oleje z áut, prevodové a priemyselné oleje z áut a rôznych strojov. Zberné miesto – kotolňa na sídlisku v prac. dňoch od 08.00 do 13.00 hod – vopred treba nahlásiť na OÚ osobne alebo na t.č. 4511597.

PNEUMATIKY

– z osobných áut, traktorov, nákladných áut
Zberné miesto – kotolňa na sídlisku, každý prac. deň od 08.00 do 13.00 hod – vopred treba nahlásiť na OÚ osobne alebo na t.č. 4511 597.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

– zvyšky jedál, ovocný a zeleninový odpad, lístie, burina, konáre. Nepatrí sem: mäso, kosti, mastné, slané, tekuté zvyšky jedál, výkaly
Ako ich zhodnotiť:
–   Zvyšky z potravín a jedál na skŕmenie pre domáce zvieratá.
– Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú majitelia povinní založiť si kompostovisko.
Kompostovisko by nemalo byť na hranici pozemkov, aby nedochádzalo k susedským sporom, nemalo by  byť pri vodnom toku, aby pri veľkej vode nedošlo k zaneseniu toku a záplavám. Kompostovisko by malo byť v tieni, rozkladajúce sa zvyšky treba niekedy posypať vápnom, v lete poliať.
Kompostujte! Vypaľovaním zvyškov rastlín a listov zadymujete a znečisťujete ovzdušie, čo mnohým prekáža, hlavne starším a chorým spoluobčanom.


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
168

 
webygroup

Úvodná stránka