Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Terénna sociálna práca

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Peter Katona

Tel. kontakt: 0915/886 282
E-mail kontakt: tsp@cinobana.skESF logo new.jpg
logooplz.pnglogo_tsp_60.png

Terénny  pracovník: Marek Berky

Tel. kontakt: 0915/886 283

Adresa: Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa

 


 

Od  1. februára 2016  pokračuje  Obec Cinobaňa v  realizácii terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu  Terénna sociálna práca v obciach I.

Trvanie projektu: do 30. juna 2019

TSPI..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.


 

Ciele a okruhy aktivít terénnej sociálnej práce

Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce (ďalej len TSP) je poskytnúť odbornú pomoc a pomocnú ruku všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami nájsť riešenie svojho sociálneho problému.

Okruh aktivít TSP

- vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení a pod.

Sociálne poradenstvo a základné informácie pre klienta (rozvoj sociálnych kompetencií klienta):

- poradenstvo v oblasti zamestnania, (hľadanie vhodných pracovných ponúk, písanie životopisov, motivačných listov, príprava na pracovný pohovor)

- poradenstvo v oblasti vzdelávania (napr. poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí),

- poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb, (napr. pri zabezpečení stravy, odevu, krízové centrá, útulok)

- poradenstvo v oblasti zdravia (napr. poradenstvo pri zabezpečení základnej hygieny, prevencii užívania drog a zdravotných následkov užívania drog, osveta v oblasti sexuálneho života ),

- poradenstvo v oblasti financií (napr. poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom, poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára, poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.)

- poradenstvo v oblasti sociálnych služieb (odkázanosť klienta na sociálne služby napr. Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Opatrovateľská služba a pod.)

- iné - pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí : napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, žiadosť o dávku v nezamestnanosti, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na samozamestnanie, žiadosť o absolventskú prax, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, štipendiá a dotácie pre deti, potvrdenia o poberaní materského príspevku, žiadosti o invalidný dôchodok, žiadosť o splátková kalendár, žiadosť o odpustenie súdnych trov, žiadosti o pridelenie bytu, a pod.

- pomoc pri spísaní návrhov, čestných prehlásení, splnomocnení: napr. návrh na náhradné výživné pre maloleté deti, návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti, návrh na určenie rodičovských práv, na určenie otcovstva, rozvody.

- spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi: napr. Obecný úrad, Základná škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, zdravotné zariadenia, súdy, Krízové strediská, detské domovy, Zariadenia pre seniorov, Domovy sociálnych služieb, exekútori, spoločnosti na vymáhanie dlhov a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie, pomoc pri riešení konfliktov medzi klientom a inými subjektmi a pod.

- sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti, komunikačná bariéra

- individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, po dohode s klientom navrhnutie formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému, poskytnutie individuálnych alebo skupinových konzultácií v jeho prirodzenom prostredí

- preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy a ochrany práv detí a mládeže: napr. riešenie podozrenia zo zanedbávania, zneužívanie, týranie dieťaťa, látkové  a nelátkové závislosti

 - vykonávanie šetrení rodinných a sociálnych pomerov za účelom riešenia napr. zanedbávania starostlivosti o deti, podozrenie zo zneužívania sociálneho systému, prešetrenie majetkových pomerov pri posudzovaní žiadostí o príspevky

- mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte.


 


Úvodná stránka