Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní a poplatkov

Referent: Erika Spodniaková

E-mail:  erika.spodniakova@cinobana.sk

Telefón: 047/45 11 595

Adresa: Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa  


 

Samostatne hospodáriaci roľníci

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Cinobaňa registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete
• list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
• pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy

Poplatok
6,50 € pri vydaní osvedčenia

1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie  30 dní   

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia,  na Krajskej správe Štatistického úradu v  Banskej Bystrici, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.
Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Cinobaňa  a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete
• originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. 

Lehota na vybavenie30 dní

Legislatíva
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

     Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch.

Potrebné doklady:

- Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva)
- Doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

Každú zmenu je SHR povinný ohlásiť do 15 dní príslušnej obci.

O zápise dostane SHR osvedčenie. Za vydanie osvedčenia zaplatí SHR správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Príslušná obec upovedomí o zápise do evidencie okrem iných aj príslušný orgán štátnej štatistiky, ktorý SHR pridelí identifikačné číslo (ďalej len IČO), ktoré potom príslušná obec zapíše do evidencie.


 


Úvodná stránka