Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia verejných priestranstiev v Cinobani

Revitalizácia verejných priestranstiev v Cinobani

Obec Cinobaňa získala finančnú podporu na projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani“ na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

 

Názov projektu:                  „Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani“
Kód projektu:                      302041K447
Výška NFP:                         177 409,43 EUR
Prostriedky EÚ:                 158 734,75 EUR
Spolufinancovanie ŠR:    18 674,68 EUR
Vlastné zdroje:                   9 337,34 EUR

 

Prioritná os:               4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné rostredie


Špecifický cieľ:         4 .3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
                                     oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciu
                                     urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových
                                     prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Cieľ projektu:           Zlepšenie kvality života obyvateľov obce Cinobaňa s dôrazom na životné
                                     prostredie, oživenia a revitalizácie prvkov zelenej infraštruktúry.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/

 

 


 
Sidlisko_info_Obec_Cinobana.pdf(232.3 kB)Sidlisko_info_Obec_Cinobana.pdf
Plagat-sidlisko.pdf(623.7 kB)Plagat-sidlisko.pdf


Úvodná stránka