Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete od 01.01.2011 je dané Zákonom č. 546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Zákonom č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Osobami povinnými sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovaťo právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Cinobani.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Cinobani v pracovných dňoch v čase stránkových hodín. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať aj poštou na adresu:     

                                    Obec Cinobaňa

                                    Banská ulica 315/1
                                    985 22 Cinobaňa


Telefonicky na t.č.: 047/4395106

Na e-mailovú adresu: podatelna@cinobana.sk, info@cinobana.sk


 


Úvodná stránka