Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

OZNAMY

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať vo štvrtok 26.4.2018 bude preložené na iný termín, ktorý oznámime dostatočne vopred.


 
 

Ordinačné hodiny všeobecného lekára v Cinobani Vytlačiť
 

MUDr. Peter Olšiak oznamuje občanom ordinačné hodiny v ambulancii všeobecného lekára v Cinobani:

 

Pondelok : 6:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00

Utorok: 6:30 - 12:30 / 13:00 - 13:30

Streda: 6:30 - 12:30 / 13:00 - 13:30

Štvrtok: 6:30 - 12:30 / 13:00 - 15:00

Piatok: 6:30 - 12:30

 

Telefonický kopntakt: 047/43 95 155


 
 

Spomienkové oslavy Dňa víťazstva Vytlačiť
 

Obec Cinobaňa a  ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozýva občanov na oslavy 73. výročia Dňa víťazstva nd fašizmom, ktoré sa budú konať 7. mája 2018 o 15.30 hod. pri pomníku padlých hrdinov na námestí obce.

Spomienkové oslavy 2018.jpg


 
 

Stretnutie heligónkarov v Cinobani Vytlačiť
 

Obec Cinobaňa v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci a s finančnou podporou BBSK pozýva priaznivcov ľudovej hudby na 11. ročník Stretnutia heligónkarov v Cinobani, ktoré sa bude konať 12. mája 2018 v kultúrnom dome so začiatkom o 17.00 hod.

 


 
 

Cinobanský kotlíkVytlačiť
 

5. mája 2018 (sobota) CINOBANSKÝ KOTLÍK - súťaž vo varení najlepšieho kotlíkového guľášu, námestie obce od 12,00 hod.

Registrácia súťažných družstiev u Silvii Očovanovej na obecnom úrade v Cinobani do 3. mája 2018. 

Organizátori: Občianske združenie Cinobančan a Obec Cinobaňa

Cinobanský kotlík.jpg


 
 

Stavanie mája Vytlačiť
 

Obec Cinobaňa a Dobrovoľný hasičský zbor Cinobaňa pozývajú občanov na stavanie mája na námestie obce 30.apríla 2018 o 18.00 hod.

V programe sa predstavia deti z FS Cinobanček a FS Brezinka.

Stavanie mája.jpg

Súbor na stiahnutie Stavanie mája.pdf Stavanie mája.pdf (2.3 MB)

 
 

Integrované obslužné miesto občana Vytlačiť
 

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Cinobani  počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana /IOMO/ Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.


Ak  navštívite pracovisko IOMO vybavíte:

Výpis z listu vlastníctva

Výpis z obchodného registra

Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.


 
 

Ordinácia všeobecného lekára v Cinobani otvorená od mája Vytlačiť
 

MUDR. Peter Olšiak oznamuje občanom, že v ambulancii všeobecného lekára v Cinobani začne ordinovať od 1. mája 2018, z dôvodu účinnosti zmlúv so zdravotnými poisťovňami od prvého dňa v mesiaci.

Evidencia pacientov bude prebiehať so sestričkou od 16.4.2018 (pondelok) v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.


 
 

Deň otvorených dveríVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Cinobaňa pozýva na základe vzájomnej spolupráce s Radou rodičov pri Základnej škole s materskou školou Cinobaňa, rodičov, starých rodičov  či bývalých žiakov a našich priaznivcov do priestorov základnej  školy na týždeň otvorených dverí v dňoch 23.apríla až 27.apríla.2018.

V priebehu týždňa otvorených dverí sa budú môcť denne:

  • zúčastniť vyučovacieho procesu v triedach v čase od 7.30 hod.do 13.00 hod /podľa individuálneho rozvrhu tried a dohody s triednymi učiteľmi /
  • zúčastniť výchovno-vzdelávacích aktivít v školskom klube detí v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod./ podľa dohody s vedúcim vychovávateľov – Bc. Zdenkom Weissom/
  • zúčastniť činnosti v záujmových útvaroch – krúžkoch v čase určenom na záujmovú činnosť – po dohode s vedúcim krúžku /príloha – rozpis krúžkov a termínov konania/
  • prezrieť si vonkajšie priestory školy, vybavenie všetkých učební v čase od 14.00 do 16.00 hod. / v sprievode školníka, prípadne upratovačiek.../
  • prezrieť priestory školskej jedálne v čase v čase od 13.45 hod. do 14.30 hod. / v sprievode vedúcej ŠJ – p. Gondekovej, prípadne kuchárok ŠJ/

 
 

Obecný úrad informuje Vytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých občanov obce na podanie si priznania k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2017 došlo k zmene a to:

predaj, kúpa, darovanie či dedenie nehnuteľnosti v termíne

do 31.  januára 2018

Každý daňovník je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive do jedného mesiaca:

  • Odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti
  • Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej/poplatkovej povinnosti,

 

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ alebo si môžete prevziať osobne na obecnom úrade, napr:

Priznanie k dani o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Priznanie o vzniku / zániku povinnosti platenia miestnej dane za psa

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania predajného automatu

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

Oznámenie daňovej povinnosti / miestna daň za ubytovanie

Žiadosť o vzniku / zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad


 

ÚĽAVA na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI a POTVRDENIA, ktoré treba odovzdať na obecnom úrade do konca

januára 2018.


Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov. 

 

 

 

Súbor na stiahnutie Oznam .pdf Oznam .pdf (114.6 kB)
Súbor na stiahnutie Priznanie.pdf Priznanie.pdf (1.6 MB)

 
 

Plán vývozu odpadov v obci Cinobaňa v roku 2018Vytlačiť
 

Všetky zložky zbieraných odpadov je potrebné položiť v určený deň zberu pred bránu domu alebo pred bytovku, pred 7.00 ráno.

Plasty a tetrapaky je potrebné umyť a stlačiť a dávať do spoločných (žltých) vriec na separovaný zber.

Sklo a papier je potrebné dávať do kontajnerov určených na separovaný zber s označením SKLO, PAPIER.

Na kovové obaly slúžia červené zberné nádoby- za KD v Cinobani, pri CBA Kat. Huta, Turičky pri zbrojnici

Každý občan obce je povinný ukladať komunálny odpad len do kuka-nádob!  Platí prísny zákaz spaľovania odpadu alebo jeho ukladanie a ponechanie na iných miestach ako sú vyhradené zberné nádoby!

Nádoby na zmesový komunálny odpad (110 l nádoba) je možné zakúpiť si na Obecnom úrade.

 


 
 

Nový stolový kalendár obce Vytlačiť
 

Stolový kalendár obce Cinobaňa  na rok 2018 už v predaji na obecnom úrade v Cinobani.

Cena: 2,40 EUR/kus

Kalendár 2018.jpg


 
 

Nový autobusový spoj do PoltáraVytlačiť
 

Slovenská autobusová doprava a.s. Lučenec a Obec Cinobaňa oznamujú občanom, že od 28. februára 2017 bude na trati Cinobaňa – Poltár a späť, každý pracovný deň premávať nový autobusový spoj nasledovne:

- z Katarínskej Huty s odchodom o 6,33 hod. v smere Katarínska Huta – Cinobaňa – Mládzovo – Breznička – Poltár

- z Poltára s odchodom o 14,21 hod v smere Poltár, žel. stanica – Breznička – Mládzovo – Cinobaňa – Katarínska Huta  

Detail spojenia


 
 

Nová kniha Cinobaňa. Fakty a obrazy Vytlačiť
 

Nová kniha Cinobaňa. Fakty a obrazy. Julo Jarábek a kolektív, bola slávnostne predstavená verejnosti 10. septembra 2016 o 14,00 hod. na námestí v Cinobani.

 

Parametre knihy:

170 x 240 mm

368 strán

pevná väzba

kriedový papier

351 fotografií z Cinobane, Katarínskej Huty, Maše a Turičiek

Kniha prináša kolekciu takmer 350 fotografií, ktoré čitateľovi umožnia nadýchnuť sa atmosféry Cinobane z rokov 1900 až 1989. Doplnené sú podrobným popisom i množstvom kronikárskych záznamov, ktoré poodhalia mnohé viac či menej známe udalosti z histórie obce. Detailne si všímajú nielen rozvoj a budovanie obce v období socializmu, keď sa tvár Cinobane výrazne zmenila, ale aj vplyv významných udalostí na miestne spoločenstvo.

Okrem Cinobane sa autori venujú aj históriia premenám Katarínskej Huty, Cinobanskej Maše a Turičiek. Vďaka ich práci fotografie neupadnú do zabudnutia,a le zachovávajú spomienky a pripomínajú osudy i miesta, ktoré pomaly pokrýva prach. 

Cena knihy 15,00 EUR.

Predaj kníh je na obcenom úrade, v kancelárii kultúrneho pracovníka Silvie Očovanovej (0907/407821, silvia.ocovanova@cinobana.sk) počas pracovných dní.


 

Prvá kniha vytlačená!

 


 
 

Cinobaňa na Regine.Vytlačiť
 

Cinobaňa v Zvonoch nad krajinou.

V nedeľu 29.5.2016 bola na rádiu REGINA  odvysielaná hodinová relácia o Cinobani, Katarínskej Hute a Turičkách - Zvony nad krajinou.
Ďakujeme redaktorkám Sylvii Hoffmannovej a Marcele Čížovej za zostrih zaujímavej mozaiky informácií a pohľadov na našu obec. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou vysielania Rádia Regina a prostredníctvom neho predstaviť našu obec poslucháčom na celom Slovensku, ktorí možno ani netušia, kde naša obec leží. Je to pekná a pozitívna reklama Cinobane.

Relácia na stiahnutie vo formáte mp3:

http://api.rtvs.sk/xml/podcast_archive.xml?series=1709

Príjemné počúvanie.


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
164

 
webygroup

Úvodná stránka