Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Oznámenie pre voličovVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018

 

Volebné miestnosti sú otvorené   od 7,00 hod do 22,00 hod.

 

 Miestom konania volieb je

 

v okrsku č. 1  miestnosť v   KULTÚRNOM DOME V CINOBANI

pre voličov oprávnených voliť,  ktorí majú trvalý pobyt  v  CINOBANI.

_________________________________________________________________

v okrsku č.  2   miestnosť v obecných dielňach v   KATARÍNSKEJ HUTE,

 

pre voličov oprávnených voliť,   ktorí majú trvalý pobyt           :

                                                           v     KATARÍNSKEJ HUTE

                                                           v     MAŠI

                                                          na   HRNČIARKACH

                                                           na   ŽIHĽAVE

            ___________________________________________________________________

v okrsku č.  3  miestnosť v   KULTÚRNOM DOME V TURIČKÁCH

pre voličov oprávnených voliť,  ktorí majú trvalý pobyt   v   TURIČKÁCH.

____________________________________________________________________

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.  

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie potvrdí volič v zozname vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V tomto priestore vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 9 čísiel kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce  môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku.

 

PRE OBČANOV Z HRNČIAROK BUDE V DEŇ VOLIEB  PRISTAVENÉ AUTO O 14,00 HODINE NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA HRNČIARKACH.


 
 


Úvodná stránka