Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Poslanci

 Ján Antal
 

Ján Antal

Sídlisko 104/7, Cinobaňa

 Dušan Belko
 

Dušan Belko

Poľná ulica 62/1, Cinobaňa

 Michal Garaj
 

Michal Garaj

Maša 406, Cinobaňa

 Zuzana Hadbavná
 

Zuzana Hadbavná

Lúčna ulica 59/10, Cinobaňa

Ing. Andrea Hrončeková
 

Ing. Andrea Hrončeková

Katarínska Huta 439


 
 
 Milan Káka
 

Milan Káka

Strieborná ulica 78/2, Cinobaňa

 Dušan Kiapeš
 

Dušan Kiapeš

Turičky 72, Cinobaňa

 Ondrej  Kožiak
 

Ondrej Kožiak

Hlavná ulica 251/101, Cinobaňa

 Igor Poliačik
 

Igor Poliačik

Katarínska Huta 452


 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 28.6.2017

        Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher , Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2017 t.j. / stredu/  o 17,00 hod v zasadačke Kultúrneho domu  v Cinobani.

Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.03/2017 zo dňa 4.5.2017
6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
7. Schválenie VZN č.21/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Cinobaňa
8. Schválenie VZN č.8/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Cinobaňa
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2
13. Rôzne – informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné
14. Diskusia
15. Záver zasadnutia OZ

Dokumenty

Plán zasadnutí OZ r.2017

 
Rokovací poriadok OZ

 
Zásady odmeňovania poslancov OZ

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 

 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
140

 
webygroup

Úvodná stránka