Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Poslanci

 Dušan Belko
 

Dušan Belko

Poľná ulica 62/1, Cinobaňa

 Karin Belovicsová Bittnerová
 

Karin Belovicsová Bittnerová

Katarínska Huta 450, 985 22 Cinobaňa

Ing. František Gabľas
 

Ing. František Gabľas

Turičky 8, 985 22, Cinobaňa

 Michal Garaj
 

Michal Garaj

Maša 406, Cinobaňa

 Zuzana Hadbavná
 

Zuzana Hadbavná

Lúčna ulica 59/10, Cinobaňa


 
 
 Milan Káka
 

Milan Káka

Strieborná ulica 78/2, Cinobaňa

Mgr. Martina Kiapešová
 

Mgr. Martina Kiapešová

Banská ulica 42/42, 985 00 Cinobaňa

 Ondrej Kožiak
 

Ondrej Kožiak

Hlavná ulica 251/101, Cinobaňa

 Jana Urbančoková
 

Jana Urbančoková

Maša 408, 985 22 Cinobaňa


 

 

Plán zasadnutí OZ

PLÁN ZASADNUTÍ   OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

            C I N O B A Ň A    V  ROKU  2019     ­­­

 

21. február  2019              (štvrtok)        Obecný úrad Cinobaňa

25. apríl 2019                   (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

27. jún 2019                      (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani    

26. september 2019          (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

21. november 2019           (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

12. december 2019           (štvrtok)        Obecný úrad Cinobaňa

                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo zasadá vo štvrtok   o l7.00  hod.


 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 21.2.2019

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 21.02.2019 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v  Cinobani.

 

Návrh programu  OZ:

 

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
 2. Schválenie návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia Uznesenia č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2018
 6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných dokladov za IV. štvrťrok 2018
 7. Informácie predsedov komisií
 8. Výzva v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“- realizácia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ v Cinobani
 9. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
 10. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa
 11. Predaj pozemkov pre priľahlé bytovky na Sídlisku v Cinobani
 12. Žiadosť ZŠ s MŠ – návrh na spoluprácu
 13. Schválenie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
 14. Rôzne, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné

   15. Záver zasadnutia OZ

Jozef Melicher,v.r.

    starosta obce

V Cinobani 15.02.2019

 

 

 

 

 

Dokumenty

Plán zasadnutí OZ r. 2018

 
Rokovací poriadok OZ

 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ 2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 

 


Úvodná stránka