Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Poslanci

 Ján Antal
 

Ján Antal

Sídlisko 104/7, Cinobaňa

 Dušan Belko
 

Dušan Belko

Poľná ulica 62/1, Cinobaňa

 Michal Garaj
 

Michal Garaj

Maša 406, Cinobaňa

 Zuzana Hadbavná
 

Zuzana Hadbavná

Lúčna ulica 59/10, Cinobaňa

Ing. Andrea Hrončeková
 

Ing. Andrea Hrončeková

Katarínska Huta 439


 
 
 Milan Káka
 

Milan Káka

Strieborná ulica 78/2, Cinobaňa

 Dušan Kiapeš
 

Dušan Kiapeš

Turičky 72, Cinobaňa

 Ondrej Kožiak
 

Ondrej Kožiak

Hlavná ulica 251/101, Cinobaňa

 Igor Poliačik
 

Igor Poliačik

Katarínska Huta 452


 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 13.12.2018

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 (t.j. vo štvrtok ) o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Cinobani.

 

 

 

Návrh programu OZ:

 

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ
 5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 7/2018 zo dňa 22.11.2018
 6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
 8. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
 9. Rôzne
 10. Záver zasadnutia OZ

 

 

V Cinobani   10.12.2018                                                                                 Jozef  Melicher

                                                                                                                         starosta obce

 

 

Dokumenty

Plán zasadnutí OZ r. 2018

 
Rokovací poriadok OZ

 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 

 


Úvodná stránka