Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

NÁVRH VZN

NÁVRH VZNVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Cinobaňa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 6 zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2019
( ďalej len VZN ) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov1), ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa.
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa.
3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa prijatého do materskej školy prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3 .Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
1 ) § 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 115 ods. 6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 ) § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 ) § 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
Čl. 3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a výchovnovzdelávacou
činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na
jedného žiaka 4,00 €.
2) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3) prispieva mesačne na jedného žiaka
2 €.
3) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
Čl. 4
Školské stredisko záujmovej činnosti
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského strediska záujmovej činnosti prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného
žiaka sumou 0 €.
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3) Príspevok sa neuhrádza za žiaka, ktorého zákonný zástupca o odpustenie príspevku
písomne požiada a predloží riaditeľovi školy, ktorej je školské stredisko záujmovej
činnosti súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).
Čl. 5
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade
s finančnými pásmami s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov vo
výške 1 € mesačne v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných
pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) v troch pásmach
3) Príspevok na nákup potravín na jedlo pre jedno dieťa materskej školy je spolu 1,45 €.
a) Desiata v sume 0,36 €
b) Obed v sume 0,85 €
c) Olovrant v sume 0,24 €
d) Obed pre dospelých stravníkov (zamestnanci MŠ) 1,33 €
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – druhé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Doplnkové jedlo (desiata) pre I. a II. st. v sume 0,49 €
b) Obed žiaka I. stupňa v sume 1,15 €
c) Obed žiaka II. stupňa v sume 1,23 €
d) Obed pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy) 1,33 €
e ) Obed pre cudzích stravníkov 1,33 €
5) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa) sa zabezpečuje podľa čl. 5 ods. 4 a úhrada sa
realizuje podľa Zákonníka práce.
6) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady vo výške minimálne 1,64 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na
základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
7) Stravníci zariadenia školského stravovania sa prihlásia na stravovanie prostredníctvom
zápisného lístka, ktorý odovzdajú vyplnený vedúcej školskej jedálne.
- Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa /žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25.
dňa v mesiaci a v septembri do 10.9. za mesiac september.
- Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má
nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovnovzdelávacieho
procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
- V prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťa /žiaka na výchovno-vzdelávacom
procese v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa aj z obeda
v stanovenom čase do 7.30 hod. v deň neprítomnosti
- V prípade, že rodič včas neodhlási dieťa zo stravy, dotácia k stravovacím návykom sa
neposkytuje a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín
v plnej výške = I. st. – 1,15 € a II. st. 1,23 € .
8) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) a 4) a príspevok a réžia u cudzích stravníkov
podľa ods. 6) sa uhrádza mesačne vopred.
Čl. 6
Účinnosť
1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Cinobani schválením uznesenia č.
.................. dňa ....................
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.
3. Účinnosťou VZN č. 19/2019 stráca účinnosť a tým sa ruší VZN č. 19/2016 rozhodovaní
o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cinobaňa zo dňa 14.1.2016 a jeho dodatok č.
1 zo dňa 15.12.2016 a dodatok č. 2 zo dňa 23.2.2017.
Jozef Melicher
starosta obce
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa: 19. júna 2019
Pripomienky k návrhu boli uplatnené v počte: ....................
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: ..................
VZN nadobúda účinnosť 1.9.2019


 
 


Úvodná stránka