Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Drahoslava Kožiaková

Kontakt:
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa


e-mail:

kontrolor@cinobana.sk

drahoslava.koziakova@cinobana.sk

tel: 047/4395106


 

Úradné hodiny hlavného kontrolóra obce Cinobaňa od 1.9.2018

Pondelok:           07.30 hod.    -     12.30 hod.

Streda:               12.00 hod.    -     17.00 hod.

 


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, 
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.


 


Úvodná stránka