26.5.2016
  ČOV Cinobaňa  
   
  PREPOČET  NÁKLADOV  
       
P.č. Popis Náklad Poznámky
1 Výklopné hrablice - oceľ tr. 17
- vypínacia šachta
580,00  
2 Výmena kanálového hradítka vo vypínacej šachte za nerezové 2 660,00  
3 Strojne-stierané hrablice, vrátane príslušenstva
- hrablice
- nerezový žľab
- rozvádzač
25 400,00  
4 Lis na zhrabky
- do vonkajšieho prostredia, 
17 920,00  
5 Čerpadlá do ČS s príslušenstvom
- 2 ks, Q= 7 l/s, H = 8 m
- zdvíhzcie zariadenie
12 380,00  
6 Úprava nátoku do DN
- rozdeľovacia nádrž
3 310,00  
7 Výmena PP žľabov za nerezové žľaby 5 360,00  
8 Čerpadlá prebytočného kalu
- 2 ks, Q = 5 l/s, H = 4 m
4 580,00  
9 Odvodňovacie zariadenie kalu
- Skrutkový odvodňovací lis
95 000,00  
10 Pásový lis s príslušenstvom 146 700,00  
11 Technologické vybavenie nádrže na zvážané vody 18 080,00  
12 Dúchadlo - nitrifikácia
- 2 + 1 ks, Q = 3,7 m3/min, p = 50 kPa
- vrátane potrubí, klapiek a ostatného príslušenstva
23 240,00  
13 Dúchadlo - dostabilizácia kalu
- 1 ks, Q = 3,7 m3/min, p = 50 kPa
- vrátane potrubí a ostatného príslušenstva
7 750,00  
14 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu 29 400,00 V nákladoch nie sú zahrnuté prístroje (Odberák, kyslíková sonda ...)
15 Revitalizácia betónových konštrukcií 15 620,00  
16 Nárž na zvážané vody
- 5x4x3 m
26 250,00  
17 Linka biologického čistenia - stavebná časť 116 500,00  
18 Linka biologického čistenia - technologická časť časť
- miešadlo
- prevzdušňovací systém
- vybavenie dosadzovacej nádrže
- lávky a ostatné príslušenstvo
86 400,00