Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

OZNAMY

Uloženie listovej zásielkyVytlačiť
 

O b e c   C I N O B A Ň A,  Banská ulica 315/1, 985 22  Cinobaňa

O Z N Á M E N I E

Obecný úrad Cinobaňa oznamuje, že Peter Mozoláni, nar. r. 1965, s trvalým pobytom Cinobaňa má na sekretariáte obecného úradu uloženú listovú zásielku.

Vyvesené:  26.05.2015

 

 


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

Zriaďovateľ : Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22  Cinobaňa

vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

 na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou v Cinobani

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.  437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe
absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky (zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo jej náhradnej formy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z.

 

Iné kritériá a požiadavky:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preukazuje sa čestným prehlásením
bezúhonnosť, preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
zdravotná spôsobilosť na prácu, preukazuje sa potvrdením od lekára

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  1. prihláška do výberového konania
  2. profesijný  životopis
  3. overené kópie dokladov o vzdelaní
  4. doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
  5. doklad o vykonaní 1. atestácie
  6. potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
  7. písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu
  8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  9. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 08.06.2015 do 14.00 hod. na adresu:

 

Obecný úrad Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22  Cinobaňa

 

Obálku označte  „Výberové konanie  - riaditeľ ZŠ s MŠ „

                           „Neotvárať“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.


 
 


105148

26.5.2015
Úvodná stránka